الله متعال فرمود:" إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها فذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكيماً" (النساء-56)

يعنى: " آنانكه به آيات ما كافر شدند بزودى به آتش دوزخشان درافكنيم كه هرچه پوست تن آنها بسوزد پوستى ديگرش مبدل سازيم تا بخشند سختى عذاب را كه همانا الله مقتدر و كارش از روى حكمت است" (نساء 56)

همچنين فرمود:"و سقوا ماءً حميماً فقطع أمعاءهم" (محمد-15)

يعنى:"(وآب جوشان (جهنم) نوشانيده شدند تا روده هايشان را پاره پاره گرداند " (محمد 15)

حقيقت علمى:

عقيدهء كه پيش از كشف هاى علمى حكمفرما بود كه تن همگى با دردها حس مى كند
و براى هيج يك روشن نبود كه پوست تن خاتمه هاى عصبى متخصص نقل احساس ها و درد ها دارد تا آنوقتى كه نقش خاتمه هاى عصبى در پوست كشف شد و پوست مهمترين عضو است زيرا شمارش بيشتر از آنها دارد دكترهيد heads, sclassification   احساس پوستى را به دو گروه تقسيم كرد احساس دقيقى epicritic  مخصوص به تشخيص حاسه دست زنى سبك وتفاوت ساده در گرما است و احساس اولى protopathic  مخصوص درد و گرماى سخت است و هر كدام با نوع از واحدهاى عصبى كار مى كند. همچنين سلول ها است مخصوص كشف تحولات ويژه در محيط زيست receptors  وبه چهار نوع منقسم شود: سلول هاى كه با محيط زيست  (exteroceptoceptors) متأثر شود و آن مخصوص حاسه دست زنى است و جرم هاى (مايز) metssners corpuscles وجرم هاى (ميركل) merkels corpu scles

ادامه مطلب...

 
   الله متعالى فرمود:"مالكم لا ترجون لله وقارا و قد خلقكم أطوارا" (نوح- 14،13)

يعنى: "چرا شما مردم الله را بعظمت ووقار ياد نميكنيد. وحال آنكه او شمارا بانواع خلقت واطوار گوناگون بيافريد" (نوح _13 14)

حقيقت علمى

هاروى Harvey  اولين كسى كه جنين ماكيان را با استفاده از ذره بين ساده در سال 1651م تحقيق كرد و همچنين جنين هاى ايل / deer  را تحقيق كرد و بعلت دشوارى ديدن مرحله هاى اول بره نتيجه گيرى كرد كه جنين ها جز دفع هاى زهدان نيست. ودر سال 1672 م جراف graaf  كيسه هاى كوچك را كشف كرد و هنوز آن كيسه هاى كوچك با نام graafian follicles  نام برده مى شود. و اتاقچه ها را در زهدان هاى خرگوش هاى باربر مطابق آن كشف كرد سپس نتيجه گيرى كرد كه جنين ها دفع هاى زهدان نيست بلكه از تخم دان ها است وتشكيل هاى ريزه اى كه (جراف) آنرا معاينه كرد جز ميان تهى ها در توده هاى سلول هاى جنين اولى blastocysts  نيست. و در سال 1675 م مالبغيى malbighi  جنين ها را در تخم مرغ ها را معاينه كرد.

ادامه مطلب...

 
   الله متعال فرمود:"كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة " سورة العلق – (16،15)

يعنى:" گر او از كفر و ظلم دست نكشد البته خدا موى پيشانيش به قهر و انتقام بگيرد آن پيشانى دروغ زن خطاپيشه را." (علق 16،15)

حقيقت علمى:

مغز انسان حاوى نگين هاى چهارگانهء اساسى است واين نگين جلو  rontallobe  
و نگين عقب occipital lobe  نگين گيجگاهى temporal lobe  ونگين زمينه اى parietal lobe  است:وهر نگين از نگين هاى چهار گانه يك نقش وظيفه اى دارد و با آن نقش از نگين هاى دگير تمايز شود. و در همين حال نقش هر نگين ديگر را تمام مى كند. نگين جلو از همتاى آن در حيوان تمايز دارد در آنستكه منطقه هاى مسئول رفتار و از نظر تشريح و وظيفه پشيرفته و روشن است همچنين مركز هاى عصبى كه از همديگر از سوى موقعيت و وظيفه اختلاف دارد:

ادامه مطلب...

 
  پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم فرمود:   "ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام" يعنى   هيچ  بيمارى نيست مگر   شفاى آن در سياه دانه است جز مرگ.

حقيقت علمى:

سياه دانه را از دو هزار سال در بسيارى از كشور هاى دو خاور - ميانه ودور - بعنوان درمان طبيعى بكاربرده شد. در سال 1959م دخاخنى وهمكارانش چند جزئى نجيلون را از روغن سياه دانه خلاصه گرفتند. روغن ثابت چهل در صد را از وزن دانه هاى سياه دانه رو روغن هاى زودگذر و 1،4 % را از وزن آن تشكيل ميدهد. همچنين سياه دانه از پانزده اسيد آمنه، بروتن، آهك، آهن، سوديوم، و بوتاسيوم تشكيل مى شود.

و مهمترين چند جزئى هاى فعال آن عبارت است از دايتيموكينون، ثموهيدروكينون وثيمول است.

و نقش سياه دانه در مصونيت طبيعى تا 1986م روشن نشد جز با پژوهش هاى كه دكتر قاضى

ادامه مطلب...

 
   از ابى هريره (الله از آنحضرت رضايت كناد) نقل شد كه پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خُلق و فيه يركب"

يعنى: "همهء تن آدم زاده خاك مى شود جزاستخوان دمى كه از آن آفريده شد و در آن تركيب مى شود."

حقيقت علمى

استخوان دم در جنين شناسى (نوار اولى) است. جنين شناسى امروز روشن داد كه استخوان دم نوار اولى primitive streak  است. چونكه اين نوار در پى پيدايش جنين با همهء طبقه هاى آن مخصوصاً دستگاه اعصاب تشكيل مى شود سپس اين نوار از بين برود و چيزى از آن جز يك اثر باصطلاح استخوان دم (دنباچه) باقى نمى ماند.   از ابى هريره (الله از آنحضرت رضايت كناد) نقل شد كه پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خُلق و فيه يركب"

يعنى: "همهء تن آدم زاده خاك مى شود جزاستخوان دمى كه از آن آفريده شد و در آن تركيب مى شود."

حقيقت علمى

استخوان دم در جنين شناسى (نوار اولى) است. جنين شناسى امروز روشن داد كه استخوان دم نوار اولى primitive streak  است. چونكه اين نوار در پى پيدايش جنين با همهء طبقه هاى آن مخصوصاً دستگاه اعصاب تشكيل مى شود سپس اين نوار از بين برود و چيزى از آن جز يك اثر باصطلاح استخوان دم (دنباچه) باقى نمى ماند.

ادامه مطلب...

 
پيامبر   الله صلى الله عليه و سلم فرمود:"إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، و إذا وقع بأرض و أنتم فيها فلا تخرجوا منها" يعنى اگر شنيديد كه ناخوشى طاعون در زمينى منتشرشد وارد آن زمين مشويد. واگر در زمينى كه شما در آن بسر مى بريد، ظاهر شد. از آن زمين بيرون مشويد نقل از شيخين.

و آن حضرت صلى الله عليه و سلم نيز فرمود: " الفار من الطاعون كالفار من الزحف و من صبر فيه كان" يعنى گريزنده ازطاعون مانند گريزنده از جلو آرتش دشمن هنگام حمله است و هر كسيكه در برابر آن ناخوشى شكيبا باشد پاداش شهيد را خواهد گرفت (نقل از احمد)

حقيقت علمى:

دانش در اين دوره توسعه يافته است و زندگان پنهانى و ريزه را كشف شد، و رفتارهاى آميزشى وافزونى آنها و باعث شدن آن به پيدايش ناخوشى ها و بلا ها معلوم شده است. وروشن شد كه تندرستانى كه نشانه هاى بيمارى روى چهره هايشان در جاى بلازده آشكارشد، آنان كسانى كه ميكرب بلا را به سرزمنى هاى ديگر مى برند.

ادامه مطلب...

 
   پيامبر الله صلى الله عليه وسلم فرموده است:"مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأ‘ضاء بالسهر و الحمى" (رواه البخارى)
يعنى: "مومنان چون تن در رحم كردن و همدردى ايشان است اگر يك عضو را از دردى شكايت كرد همه تن برايش احساس درد و بى خوابى مى كند" (بخارى ومسلم وغير از ايشان آنرا نقل كردند)

ادامه مطلب...

 
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ھے "جب بھی کسی قوم کے اندر فحش کاموں کا ظھور ھوگا اور وہ اس کوکھلم کرنے لگیں، تو نتیجہّ ان میں طاعون اور ایسے امراض عام ھوں گے جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ تھے"
  اور ارشاد ھے"زنا جس قوم میں عام ھوگا اس میں اموات کثرت سے ھوں گی "۔  مؤطآ مالک۔
سائنسی تحقیق:
    گذشتہ دو صدیوں میں کائنات کے اسرار ورموز پر کام کرنے والے سائنسدانوں نے جدید سائنس میں اس بات کا انکشاف کیا ھے۔ کہ بہت بیکٹریا، فطریات اور وائرس ایسے ھیں، جو انسانوں میں صرف غیر فطری طریقے پر جنسی خواھشات پورا کرنے سے منتقل ھوتے ھیں مثلا عورتوں، مردوں کے غیر محدود تعلقات، مردوں، مردوں اور عورتوں، عورتوں کے جنسی تعلقات،اور جب اس طرح کےتعلقات کا دائرہ وسیع ھو گا،

ادامه مطلب...