Allah (s.w) na cewa "lalle waxanda suka kafirce da ayoyinmu da sannu zamu qona su da wuta, a duk lokacin da fatar su ta nuna sai mu sauya masu fata sabuwa , don su xanxani azaba, lalle Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima" (an- nisa'I 56)

Read more...

 
Allah ta'ala yana cewa: "me yasa ba ku neman daraja  daga Allah *  lalle ya hallice ku a matakai" nuh 13-14.

Read more...

 
Allah (s.w) yana cewa : a'a ha idan bai bari ba zamu damqeshi a gaban gwagwalwa* kwakwalwa mai Qarya mia kuskure" Al-alaq 15-16

Read more...

 
Daga Manzo (s.a.w) ya ce: "Babu wani cuta sai yana da magani daga Habbat Sauda'a sai dai mutuwa"

Read more...

 
An ruwaito daga Abu huraira cewa Manzon Allah (s.a.w) ya ce: dukkan xan Adam turvaya na cinsa sai dai kawai yizgar farko daga shi ne aka halicce shi a cikinsa ake harhaxa shi"

Read more...

 
Manzo (s.a.w) ya ce (idan kuka ji annoba awani gari kada ku shige shi,idean ya auku a wani gari kuna cikinsa kada ku fita daga ciki) Buhari da Muslim suka ruwaito.

Read more...

 
Manzo (s.a.w) ya ce : misalin muminai wurin san hunansu da tauyinsu da qaunan junansu, misali jiki ne idan gava xaya daga ciki ta sami rauni sai sauran gavovin jiki suyi rige rige wurin jin zafin da rashin barci." Buhari da Musulum suka ruwaito da wasunsu.

Read more...

 
Manzo(s.a.w) ya ce: " alfasha ba za ta tava watsuwa acikin wasu jama'a ba abayyane face sai annoba da cutuka waxanda ba tava watsuwa agabaninsu ba, sun watsu acikinsu wa ". ya kuma qara cewa "zina bai tava watsuwa acikin wasu al'umma ba face mutuwa yayi yawa acikinsu' malil ya ruwaito acikin muwaxxa.

Read more...