Allah (s.w) na cewa : " Yusuf ya kai mai gaskiya bamu fatawar shanu bakwai mai qiba suna cin bakwai busassu,  da zangeru bakwai koraye  da wasu busassu , ko zan koma ga mutane ko zasu sani* yace zaku yi noma shekaru bakwai a jere duk abin da kuka girba ku bar shi acikin zungeransa sai kaxan daga wanda zaku ci* Sannan wasu shekaru bakwai na fari zasu zo, sun cinye abin da kuka gabatar masu sai kaxan daga cikin waxanda kuka killace* sannan wani shekara zai zo mutane za su nemi gudunmuwa aciki zasu yi lallage) (yusuf 45-49)

Read more...