الله متعال فرمويد: "غلبت الروم في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون" (الروم. 2-4)

يعنى: "روميان مغلوب (فارسيان) شدند در جنگى كه بنزديكتر زمين واقع شد و آنها پس از مغلوب شدن فعلى بزودى بر فارسيان باز غلبه خواهند كرد. (اين غلبه روميان) در اند سالى خواهند شد و كليهء امور عالم از قبل و بعد از اين همه بامر الله است و آن روز مومنان شاد ميشوند"(روم.2-4)

حقيقت علمى:

منابع تاريخى ياد مي كند كه جنگى ميان دو مملكت فارسى بيزانسى كه عبارت بود از امپراتورى رومانى واقع بود اين جنگ در منطقه اى ميان اذرعات و بصرى نزذيك درياى بسته صورت گرفته بود فارسيان در اين جنگ بر روميان غلبه گردند وآين پيروزى در سال 619م بود

ادامه مطلب...

 
  الله متعال مى فرمايد: "و الجبال أوتادا" (النبأ.7)

" مگركوه ها را عماد و نگهبان زمين نساختيم " (نبا 7)

حقيقت علمى:

از كوه ها در گذشته چيزى نشناخته بود جز آنها عبارت است از توده هاى سنگى بسيار بلند تر از سطح زمين. اين معرفى از كوه ها بود تا وقتيكه (بيير بوجر) در سال 1835م نشأت داد كه توان هاى جذبى كه براى سلسه هاى كوه هاى انديز ضبط شد بسيار كمتر از آنستكه پيش بينى شده از تودهْ بزرگ از سنگ ها بدين حجم است پس پيشنهاد كرد كه بايد يك توده حجيمتر فرورفته از همين مادهء آن كوه ها هست تا تفسير بى قاعدگى در قدر جاذبيت تمام

ادامه مطلب...

 
   صفت هاى ويژهء اقيانوس هاى گودى

الله متعال فرمود:"أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور" (النور.40)

يعنى: " يا مثل اعمال كافران بظلمات درياى عميق ماند كه امواج آن كه (شك و جهل و اعمال زشت است)  بعض بالاى ديگر دريا را بپوشاند و ابر ترهء كفر نيز فراز آن برآيد تا ظلمت ها چنان فوق يكديگر قرار گيرد كه چون دست بيرون آرد هيچ نتواند ديد و هر كه را خداى نور نبخشيد هرگز روشنى نحواهد يافت"   (سورهء نور  - 40)

حقيقت علمى:

دائرة المعارف انگليسى مى گويد درياها و اقيانوس هاى عميق در بيشتر با ابرهاى انبوهى پوشيده است كه قدر زياد از روشنائى خورشيد را   پنهان مى كند. پس بيشتر تصوير هاى ماهواره ها روشن مى دهد كه اين ابرى ها چندى زياد را از پرتوهاى خورشيد منعكس مى كند و قدر زياد را از روشنائى آن پنهان مى كند. اما روشنائى ديگر يك قدرى از آن آب آنرا منعكس مى كند و قدر ديگرى را كه با افزونى گود آب كاهش شود كشش مى كند  سپس سطح هائى از تاريكى درون آن درياها تا گودى دويست متر پيدا مى شود. و پس از 1000 متر تاريكى زياد مى شود چون بينى كاملاً ازبين مى رود گردهء سش theseechidisk  اولين دستگاه براى اندازه گيرى گودى نفوذ روشنائى در آب اقيانوس بود دانشمندان توانستند كه ماهى را كه عضوهاى روشن را بكار ببرد تا در تاريكى ببيند و شكار خود را بردارد در دريا هاى عميق

ادامه مطلب...

 

    

درآميزى وختلاف توده هاى دريائ

الله متعال مى فرمايد "مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان" (الرحمن.19-22)

يعنى:" اوست كه دو دريا را بهم در آميخت. و ميان آن دو دريا (اى رسول) برزخ  و فاصله ايست كه تجاوز بحدود يكديگر نمى كند الا اى جن و انس كدامين نعمتهاى خدايتان را انكار ميكنيد از اندو در دريا لؤلؤ و مرجان بيرون آورد" (رحمن 19-22)

حقيقت علمى

معلوم نبود كه تشكيل درياهاى شور  گوناگون است و يك درياى همآهنگى نيست. در سال 1873م وقتيكه گرده چالنجر در سه دريا خلال سه سال گردش كرد و در سال 1942م براى اولين بار پس از پژوهش هاى طولانى نتيجهء بر پا كردن صدها ايستگاه دريائى ظهور شد. چون كشف كردند كه اقيانوس اطلنطى از يك دريا تشكيل نمى شود بلكه از درياهاى گوناگون در حاليكه آن اقيانوس يكتا است. سپس توده هاى آب آن از همديگر از لحاظ گرما انبوهى شورى زندگان دريائى و ذوب پذيرى اكسجين تفاوت دارند اين در يك اقيانوس است چه مى شود دربارهء دو درياى گوناگون مانند درياى سفيد و درياى سرخ، درياى سفيد و اقيانوس اطلنطى 

ادامه مطلب...

 
   الله متعال فرمود:"و هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح أجاج و جعل بينهما برزخاً و حجراً محجورا" (الفرقان- 53)

يعنى: "واو خدائيست كه دو دريا را بهم در آمخيت كه اين آب گوارا و شيرين و آن ديگرشور و تلخ بود و بين ايند و آب حايلى قرار داد كه همشيه از هم منفصل و جدا باشند (فرقان - 53)

حقيقت علمى:

اولين كتابى كه از دريا شناسى در سدهء هجدهم ظاهر شد از نظر اطلاعتى آن ساده بود سپس اقيانوس شناسى جايگاه خود را در ميان دانش هاى جديد پيد اكرد اين بود هنگاميكه كشتى بريتانياى چالنجر سفر خود را دور جهان از سال 1872 تا سال 1876 م انجام داد از اين پس سفر هاى علمى براى كشف درياها پى در پى شد. سپس در اواخر سده بيستم اميدوارتر شد كه انسان دريا را از راه ماهواره هاى و عكسبردارى از دور بيشتر دريابد و پس از پيمايش چندى زياد از منطقه هاى برخورد رودها با درياها پژوهشگران كشف كرده اندك ه منطقهء دهانه رودها و درياها محيط مخصوصى از صفت هاى طبيعى

ادامه مطلب...