Allah (s.w) yana cewa: An rinjayi Rum* a mafi kusan qasa, kuma su bayan rinjayar ta su za suyi galaga* a cikin tsukin shekaru al'amura na Allah gabanin haka da bayan haka, a wannan rana musulmai za su yi farin ciki*(al—rum  1-4).
Haqiqar ilimi:
Littafan tarihi sun bayyana aukuwar yaqi tsakanin daular Farisa da Rumawa- wato yankin gabashin daular Rumawa – a wani yanki dake tsakanin Azri'at da Basara kusa da tekun mayit a lokacin da farisa ta ci nasara a kan Rumawa a shekara ta 619.

Read more...

 
There are no translations available.

And mountains are as pegs

Read more...

 
SIFFOFIN TEKUNA MASU ZURFI
Allah (s.w) na cewa:"ko kamar dufai acikin teku mai zurfi, wanda taguwar ruwa ta rufe shi, abisansa akwai wata taguwar,abisansa kuma akwai girgije, duffai sashinta akan sashi, har in ya fitar da hannunsa ba ya iya ganinsa , duk wanda Allah bai sanya masa haske ba ba zai tava samun haske ba." (An-nur 40).
Haqiqar ilimi:
Kundin ilimin insakwalfidiya ta Birtaniya ta bayyana cewa: da yawa daga cikin tekuna  masu zurfi suna rufe ne da wasu giragizai inda suke karai mafi yawan hasken rana, kamar yadda ake iya gani ta tauraron xan Adam.. wannan hazo da yake bayyana shi yake kare hasken rana, kuma duk lokacin da ruwan yayi zurfi da yawa duhun na qara yawa, tun daga mita dari biyu har ya zuwa mita dubu, inda za a rasa ganin komai baki xaya. Faifan sesshi shine wato(secchi disk) shine injin farko da aka fara amfani dashi wurin gane dushewar haske acikin zurfin teku.

Read more...

 
Allah yana cewa:"ya garwaya teku biyu(ruwan daxi da na zartsi) suna haxuwa.* A tsakaninsu akwai shamaki, ba za su  qetare haddi ba.* To, saboda wane daga ni'imomin Ubangijinku , kuke  qaryatawa.lu ulu u da murjani na fita daga gare su."(19-22 Al Rahman ).
Haqiqanin Ilimi:
ba asan cewa tekuna nan gishiri dangi dangi ne ba. awurin garwayarsu, kuma tekuna ba iri xaya ba ne, sai a shekara ta 1830 a ka gano haka lokacin da wani mai binciken tekuna (Chalenger)  ya kewaye tekuna na tsawon shekaru uku, a shekara ta 1942 akaran farko

Read more...

 
Makwararar qoramai
Allah ta;ala yana cewa: shi ne wanda ya tafiyar da qoramai biyu wannan mai daxi qorama, wannan kuma mao zartsi mara daxi ya kuma sanya shamaki mai shingewa tsakaninsu " Al- furqan 53)
Haqiqar ilimi:
Littafin farko da da ya bayyana a kan ilimin koguna  da tekuna a qarni na sha takwas babu bayanai masu gamsarwa na ilimi a ciki daga baya ilimin tekuna ya qara samun bunqasa lokacin da jirgin ruwan Ingila ta farko calengar ta fara kewaya duniya daga shekara ta 1872 har zuwa 1876, sanna kuma aka cigaba ta tafiye tafiyen ilimi don bincike ruwa.

Read more...