الله متعال فرمود(تبارك الذي جعل في السماء بروجا و جعل فيها سراجاً و قمراً منيراً) الفرقان 61. يعنى "بزرگوار آن خدائى كه در آسمان بر ج ها مقرر داشت و درآن چراغ روشن خورشيد و ماه تابان را روشن ساخت "(فرقان ـ 61)

حقيقت علمى

نيروئى خورشيد (رئاكتر هسته اى هستى نيروئى خورشيد از سوزش هيدروجنى كه تشكيل شونده اساسى آن و تبديل آن به هليوم در داخل خورشيد توليد مى شود چونكه تيرگى و فشار بالا و حرارتى كه به 15 ميليون درجه مى رسيد، هست. چيزى كه منجر به پيدايش فعاليت هسته اى واتحاد چهارآتم هيدروجينى براى تشكيل يك آتم هليوم شود. و فرق توده ميان عناصر فعاليت

ادامه مطلب...

 
   الله متعال فرمود: "فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس" (التكوير 16،15)

يعنى: "چنين نيست قسم ياد ميكنم بستاره گان بار گردانده كه بگردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند (تكوير 16،15)

حقيقت علمى:

دورهء پيرى در زندگى خر ستارگان سوراخ هاى سياه blackholes  بزرگترين توده را از خورشيد با زيادتر از پنج باره تشكيل مى دهد.  پس سوراخ هاى سياه انبوهى بزرگ و جاذبيت شديدى دارد كه هيج چيز حتى روشنى كه سرعت زياد (حدود 300 هزار كم ثانيه) دارد از گرفتارى آن رها نشود از اينرو بدين نام برده شد كه منطقه ها چون سوراخ ها در صفحهء آسمان هست. و هر چيز در آن پنهان شد  پس چون شكاف ها آشكار شد و اين خر ستارگان پنهانى يا نا پديد شده هر چيزى كه در راه خود بدان نزديك مى شود حتى ستارگان مى روبد زيرا باخر جاروب ها را giantvacuum  cleaners   نامبرده شد  سپس حساب هاى نظرى كه كارل شوارز چليد child karl schwars    ;  در سال 1916مK روبرت اپنهايمر  Oppenheimer Robert تزايد در سال 1934م آنرا انجام دادند، بدان نشان داده است. واز سال 1971 م احتمال هستى آن موكد تر شد پس دانشمندان آن عقيده دارند كه مركز كهكشان ما (راه شيرى) مثلاً عبارت از سوراخ سياه است

ادامه مطلب...

 
  الله متعال فرمود:"و السماء ذات الرجع" (الطارق-11)

" قسم به آسمان فروريزندهء باران" (طارق 11)

حقيقت علمى:

1-         آتمسفر آب بخار شده را بصورت باران باز مى  گرداند

2-         آتمسفر بسيارى از جرم هاى آسمانى را بازمى مى گرداند و به سوى فضا مى اند ازد

3-         آتمسفر پرتو افكنى هاى كشنده زندگان را بازمى گرداند و آنرا دور از زمين مياندازد

4-         آتمسفر موجه هاى كوتاه و متوسط را بر زمين منعكس مى كند و بنابر اين ميتوان هوا را مانند آينهء عاكسى پرتوها و موجه هاى الكتريك آهن ربائى دانست0 زيرا آنچه را از موجه هاى بى سيمى وتلويزيونى كه اگر به آنها فرستاده شد پس از منعكس شدن آن روى طبقه هاى ايونى بالا (ايونسفر) فرستاده شده منعكس يا بازمى گرداند (پس اين كار دستگاه هاى پخشى صدا و سيما به همهء جاهاى كرهء زمين است.

ادامه مطلب...

 
  الله متعال فرمود: "فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام و من ير أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون"     (الأنعام-125)

 يعنى: "هركه الله هدايت او را خواهد قلبش را بنور اسلام روشن و منشرح گرداند و هر كه را خواهد گمراه نمايد (يعنى بحال گمراهى واگذارد) دل او را از پذيرفتن ايمان تنگ و سخت تنگ گرداند كه گوئى ميخواهد از زمين برافراز آسمان رود اين است كه الله آنان را بحق نميگروند مردود و پليد ميگرداند " (انعام 125)

حقيقت علمى:

معلوم نبود كه اتمسفر از چه چيزى تشكيل ميشود تا باسكال pascal  در سال 1648 ثابت كرد كه فشار هوا با بالا رفتن از سطح دريا كاهش مى شود و از اين پس روشن شد كه هوا در طبقه هاى پائين از اتمسفر انبوهتر باشد پس پنجاه در صد (50 %) از تودهء گازهاى هوا جمع شود در فاصله اى ميان سطح زمين و بيست هزار (20000) پا بالاتر از سطح دريا است، و نود درصد (90%) در فاصله اى ميان سطح زمين، و پنجاه هزار (50000) پا بالاتر از سطح زمين جمع شود. از اينرو انبوهى density  هوا رويهمرفته با بالا رفتن كاهش يابد. حركت هوا در طبقه هاى بالا شدت يابد. پيش از اينكه منعدم شود. پس هستى انسان در منطقهء بالاى كمتر از ده هزار (10000) پا بالاتر از سطح دريا موجب مشكله حقيقى نشود.

ادامه مطلب...