Allah (s.w) yana cewa: ‘Tsarki ya tabbata ga Allah da ya sanya burujjai a cikin sama. Kuma  ya sanya kuma fitila da wata mai haskakewa  a cikinta.* (al- Furqan 61)

Read more...

 
Allah(s.w) na cewa : ba sai na rantse da taurari masu tafiya ba* masu gudu suna vuya"(at-takwir 15-16).

Read more...

 
Allah(s.w) na cewa" na rantse da sama ma'abuciyar maidowa"(al- tariq 11)

Read more...

 
Allah (s.w) na cewa" wanda Allah ke son ya shiryar dashi sai buxe zuciyarsa da musulumci, wanda kuma yake so ya vatar dashi zai sanya qunci a qirjinsa kamar mai hauhawa zuwa sama, haka Allah ke sanya datti akan waxanda ba sa yin imani" (al-an'am 125)

Read more...