حرف حضرت دكتر : عبد الله عبد العزيز مصلح
دبير كل سازمان بين المللى براى معجزه گرى در قرآن و سنت
بسم الله الرحمن الرحيم
برادران و خواهران عزيزم: بازديد كنندگان اين سايت با بركت، اى گروه معجزه گرى علمى در قرآن و سنت .... در همهء جهان ..... با درود اسلام درود ميكنم كه السلام عليكم و رحمت الله و بركات وى ...... سپس چون صاخبنظران در معجزه گرى علمى در قرآن و سنت همديگر را در جهان امروز از مشارق ومغارب دعوت كردند تا زير پوشش كعبه و در سايهء حرم مكه اى شريف ملاقات مى كنند. و سرپوشيده هاى انجمن جهان اسلامى ايشان را در آغوش بگيرد تا از اين همايش سازمان بين الممللى براى معجزه گرى در قرآن و سنت تشكييل مى شود اين سازمان _ علم است آيا علم را رد كند جز آنكسيكه خود را توهين كند؟! اين (سازمان) يقين است – پس آيا از يقين گمراه شود جز آنكسيكه رضايت كند كه جهالت همراهوى باشد؟ !
 اين (سازمان) نظر سنجى است در دو آيه درخشان و ثابت است آيهء ديده و آيهء نوشته آيه اى در كاينان، انسان و زندگى در دقت عجب انگيز و انتظام آن در اين ملكوت پهناورى كه به ستايش خدا منزه گرداند. و آيه اى در اين كتاب و سنت كه ما را از اين حقيقت در هماهنگى كامل و سازگار آفرينى در ملكوت خود است. و شايد اين آيه در وقتكيه درتوان وعلم وآگاهى انسان بدين حقيقت ها نيست منزل شود همين حجت بزرگى كه دلالت مى كند برآنستكه هستى ها را آفريده است همان كه قرآن را منزل گرداند پيام اين سايت بين المللى آنستكه براى ما روش دهد كه حقيقت پاك را توضيح كند. همچنين يك براى پيوند و ارتباط علمى باشد. تا از راه آن خدمت را به اسانيت در زمينهء دنبال گشتن آنچه بنفع مردم باشد و در زمين مكث شود ارائه كنم تا براى همهء جهان ثابت كنم كه مذهب علم و آگاهى است مذهبى كه دنبال حق مى گردد و به آفرينى و پيشرفت دعوت كند. همچنين به اجراى عوامل پيشرفت مادى است و ساختن مدنيت براى بر پا كردن زندگى انسانى كريمه اى كه دادگسترى پوشش آن باشد و علم در آن پيشخدمت وكمك ده مردم باشد و تيشه فروريزى موجب نابود ساختن نباشد پس بدنيطور همهء مردم در امنيت و ايمنى زندگى كنند (إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجراً كبيرا) يعنى:"پس اين قرآن به آنچه راستگارى باشد هدايت ميكند
و مومنانى را كه خوبى ها را مى كنند بشارت دهد كه پاداش بزرگ را دريافت خواهند كرد "
اما شما اى انجمن دانشمندان و پژوهشگران و جمهور اين سايت بين المللى ......
اى كه بدست شما و براى خدمت شما، و از دست شما و در راه شما است بنده و برادرنم از دانشمندان و پژوهشگران و كارمندان در سازمان بين المللى براى معجزه گرى در قرآن و سنت شما را ستايش و شكر مى كنيم پس چرا اين بدينطور نباشد كه شما گواهان الله بآنستكه وى آفريدگار پرستيده است. همچنين شما گروندگان بنام ها، صفتها و نعمت هاى بزرگ وى هستيد"شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائكة و أولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم" يعنى:(الله به يكتائى خود گواهى دهد كه جز ذات اقدس او خدائى نيست و فرشتگان
و دانشمندان نيز به يكتائى او نگهبان عدل و درستى است نيست خدائى جز او كه برهمه كارى
(عالم) توانا و به هر چيز دانا است " (العمران 18) پس اين سازمان جامعهء كه برگزيدگان دانشمندان و پژوهشگران را در پژوهش هاى معجزه گرى در قرآن وسنت مى گزيند وشايتگان علمى بين المللى همديگرار در سايه آن ودر اين از امر مذهب ما و سنت مى گزيند. و شايستگان علمى بين المللى همديگر را در سايهء آن و در اين بارهء مهم از امور مذهب ما و سنت پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم ملاقات كنند. تا هر كسى را كه مى تواند بر اين رفتار رستگارى و اين منبع حاصلخيز مى رود دعوت كند تا به حق بالا برده شود و حقيقت ظاهر شود و آنچه را الله درهستى و زندگى، زندگان گذاشته است كشف شود از آنچه هاى كه مردم را نفع كند و نعمت هاى الله براى ما كشف كند اين نعمت هاى الله در هستى پهناور خود نهاد " هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً" يعنى او خدائيكه همهء آن چيزهائى كه در زمين است براى بخاطر شما آفريد" "قل انظروا ماذا فى فى السموات والأرض" يعنى "اى پيامبر ما بگو در آسمانها و زمين نگاه كنيد"
سازمان بين المللى براى معجزه گرى در قرآن و سنت خود را موظف ساخت كه بنا به روشن علمى و مقررات پژوهش ها در معجزه گرى در قرآن و سنت از جملهء اين مقررات:
 • 1- تجاوز مرحلهء گمان و نظر به مرحلهء حقيقت علمى كه نقص عوض ناپذير باشد.
 • 2 – ايجاد دلالت نمايان براى آن حقيقت در كتاب الله با آنستكه از سنت پيامبر صلى الله عليه وسلم راست شد.
 • 3- پيوند زنى ميان اين حقيقت و دلالت متن با روش آسان و ساده است.
 • 4- آن دلالت طبق مفهوم عربيانى كه قرآن بر آنان منزل شد، باشد.
 • 5- پيرامون امور غيبى كه الله خود را بعلم آن اختصاص داد و آنچه بدان گرويديم و آنرا باور كنيم ، بررسى كنيم.
 • 6- تفسير قرآن با قرآن سپس با سنت صحيح سپس با آثارى كه از پيشينيان اين ملت به ما رسيد سپس با دلالت زبان عربى كه قرآن مجيد بدان منزل شد، باشد.
پس ما آرزو داريم كه روشن دهيم كه بدگمانى هاى كه در بارهء تفسير علمى همچنين آنستكه از شكى كه در زمينهء معجزه گرى علمى در قرآن و سنت – انگيخته شد اگر همهء آنها را بحث و بررس كرديم پيدا ميكنيم كه همهء آنها مربوط به پژوهش هاى نادرست است چون كسانيكه آن پژوهش ها را آنجام دادند در شتابزدگى و غفلت از بعض از مقررات افتادند پس بايد دانست كه آن پژوهش ها حز حالت هاى اسثنائى و رد شده نيست. از اينرو سازمان بين المللى براى معجزه گرى در قرآن و سنت هنگاميكه يك پژوهش را رسيدگى كند آنرا در جايگاه خود از لحاظ نزديك شدن بمقررات يا دور شدن از اين مقررات مى گذارد.
زحمت كشى پژوهش دراين زمينه و آنچه از دشوارى ها يا رنج هاى كه بدان براى انتشار اين مسائل بر خورد مى كنيم معجزه گرى علمى در قرآن و سنت را منتشر بينيم لازم بياد آورى كه بعض از آنها را ذكر كنيم تا پژوهشگران را تشويق كنيم تا دراين راه بروند و مذهب الله از راه آن پيروز كنند از جمله ء آنها:
 • 1- اثر ارزنده اى كه در دل هاى مسلمانان ميگذارد و به افزونى يقين پيش ايشان در وقتيكه اين حقيقت هاى جالب را ببينند ترجمه شود زيرا آنها از زبان پيامبر بيسواد محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم شنيده شد بدينطور مهمترين انگيزنده براى چنگ زنى بقرآن و سنت و بهر دو هدايت شود.
 • 2- پاسخگوى علمى انكار ناپذير به بدگمانى ها مورد راستى پيام محمدى است چون ارائه آن حقيقت هاى كه پيامبر بيسواد خبرداد در حاليكه در وقت وى هيچ پشرفت علمى نبود همچنين در آن جامعه و در محيط زيستى كه در آن زندگى مى كرد هيچ اثر علمى در آن زمينه هاى هستى نبود زيرا اين معجزه گرى علمى زمينهء حاصلخيز براى قبولاندن باانصافان از دانشمندان به خدائى قرآن مجيد و راستى پيامبر الله محمد عبد الله صلى الله عليه و سلم بشمارمى رود
 • 3- پاسخگوى علمى همراه با برهان نمايان به آنستكه اين مذهب براستى مذهب علم است چون با وجودى كه پيامبر صلى الله عليه وسلم را ستود و بتحصيل آن تشويق كرد و فضل دانشمندان را مدح و ستايش كرد همچنين آنحضرت بسيارى از حقيقت هاى علمى را ذكر كرد
  و به بسيارى از رازهاى هستى نشان داد از آنچه موضوع بسيارى از تخصص هاى در افق هاى هستى است و هيچ كسى تا حالا نمى توانست ثابت كند كه هيچ تصادم ميان دلالت هستى كه دريك حديث پاك راست با آنچه از حقيقت هاى علمى افروزى پا بر جا شد، هست. و اين را از كجا ثابت كند.
 • 4- معجزه گرى علمى بهترين مشوق براى مسلمانان بشمارمى رود تا مسير پروهش ها و آزمايش هاى مقايسه اى و غيرآن از ابزارهاى كشف هاى علمى و پيشرفت اطلاعاتى ادامه دهند و در همين حال اين موجب وسعت دايرهء برهان هاى معجزه گرى علمى در قرآن و سنت شود.
 • 5- همچنين اين معجزه گرى يك كانال ايمن با كانال هاى ديگر دعوت براى الله در اين دوره اى كه دورهء علم است بشمارمى رود و هر كسى كه علت هاى اسلام آوردن بسيارى از مردم را از آنان كه ترسايان يا پودائيان يا جهوديان پى برد البته در خواهد يافت كه يك گروه از ايشان راه خود بسوى حق از راه ديدار لطيفه هاى معجزه گرى علمى در قرآن وسنت را شروع كرد.
 • 6- ترديد نيست كه پديدهء بازگشت به مذهب اسلام از سوى آنان كه سرگردانان
  و بازگردندگان بودند وهمچنين اسلام آوردن غير مسلمانان همهء اين سود بياد آورد گذشته از افزونى يقين مسلمانان به مذهب خويش و بازگشت حالت سرافرازى در خود نسل ملت اسلامى پس از لغزش كه براى آنها صورت گرفت در پى فروريزى خلافت اسلامى وت سلط كشورهاى اشغالگر بر ايشان است.
 • 7- همهء اين بيادمان بيارد حقيقتى انكار ناپذيرى كه پيامبر صلى الله عليه وسلم خبرداد چون فرمود: "لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوهم حتى يقاتل آخرهم المسيخ الدجال لا يضرهم من خالفم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله" يعنى: (هنوز از ملت ما يك گروهى هست كه در راه حق مى جنگند و بر دشمنانشان غلبه مى كنند تا آخرين جنگجو از ايشان مسيخ دجال را مى جنكد و هر كه ايشانرا مخالفت وريد هيچ آسيبى به ايشان نمى رساند تا امر الله بيايد.
  پسى ما در اين سايت بين المللى دعوت گرانقد با جديت بين المللى را دانشمندان وپژوهشگران و صاحبنظران در زمينهء معجزه گرى در قرآن و سنت اعلام كنيم تا ما را بعلم راى و نصيحت ايشان شركت كنند كه ما و ايشان در اين زمينه همراه يكديگريم. سپس ما به برادرانى كه دركشور هاى غربت بيرون از جهان اسلامى بر مى برند دعوت مخصوص را بايشان تقديم مى كنيم كه مبلغان براى الله در آن كشورها بوسيلهء اين ابزار دعوتى موثر باشند و از آنچه روى اين سايت از پژوهش ها تاييد و دقت شده استفاده گيرند. و اميدواريم كه باهمهء اين سايت را به آندرجهء بالا اين سايت برسانيم تا بهترين سايتها و گوهر آنها در اين زمينه باشد دعوت را روى اين سايت بين المللى تقديم مى نمائيم 0تايك جاى پهناورى را از فضاى اين شبكهء بين المللى بسازيم و در آن روى ميز كتاب الله و سنت پيامبر وى صلى الله عليه وسلم با شما گردهم آئيم. پس اى گروه برادران و خواهران ياران الله در اين مسأله باشد و از الله متعال خواستاريم كه گام هاى مان را استوار سازد.