Bilimsel mucize, Kur’ân’ı Kerîm’in mucizelerinden sadece birisi olup şu konuları içerir:

1.              Üslup ve dil mucizeleri

2.              Tarihî mucizeler.

3.              İslâmî hükümlerin mucizeleri.

4.              Bilimsel mucizeler.

Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler konusu, bilimsel Kur’ân tefsirinin bir türüdür. Kur’ân ve Sünnet metinlerinde apaçık bir delille var olduğu gözlemlen bu ilmî hakikatleri, bilimsel tefsir kurallarına uygun bir şekilde haber vermektedir. Nitekim, Hz. Peygamber (a.s) döneminde bu bilimsel gerçekliklerin anlaşılmasının mümkün olmadığı da ortaya çıkmıştır. Bu durum aynı zamanda, Hz. Muhammed’in (a.s) Rabbinden bizlere haber verdiği vahyin de doğruluğunu ispatlamaktadır.

   Komisyonun Kuruluşu ve Tarihçesi

·                Kur’ân ve Sünnet’te Bilimsel Mucizeler Komisyonu 1983 (h.1404) tarihinde 9ncu Uluslararası Camiler Yüksek Meclisi toplantısında kurulmuştur.

·                1985 (h.1406) yılında, Uluslararası Camiler Yüksek Meclisi, Kur’ân ve Sünnet’te Bilimsel Mucizeler Komisyonunu oluşturdu ve komisyonun başkanlığına değerli ilim adamı Abdülmecid Zindanî getirildi. Komisyon, İslâm Birliği Cemiyeti’nin merkezi olan Mekke’de çalışmalarını sürdürdü. Daha sonraları ise farklı şehirlerde, konulan hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla, şubeleri açıldı.

·                2002 (h.1423) yılındaki İslâm Birliği Cemiyeti’nin 37nci dönem toplantısında kurucu meclis, daha önce kurulan bu komisyonun geliştirilmesine yönelik bir karar aldı ve komisyonun ismi: “Kur’ân ve Sünnet’te Bilimsel Mucizeler Uluslararası Komisyonu” şeklinde değiştirildi. Bu komisyon, İslâm Birliği Cemiyeti’nin kurmuş olduğu, bağımsız bir tüzel kişiliği bulunan birçok komisyondan biri olup şu unsurlardan oluşmaktadır:

·                Genel kurul, İdare meclisi, yürütme kurulu, genel sekreterlik.

·                2002 (h.1423) senesinde komisyonun genel sekreterliğine, halen bu görevi yürütmekte olan Dr. Abdullah Muslih getirilmiştir.

   KOMİSYONUN HEDEFLERİ

Komisyon, aşağıda yer alan hedefleri gerçekleştirme çabasındadır:

·      Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler konusunda yapılacak araştırmaları için bir takım kaideler ve genel prensipler belirlemek.

·   Allah’ın kitabı ve Hz. Muhammed’in (a.s) hadislerinde belirtilen kozmoloji ile ilgili hususların inceliklerini, herhangi bir zorlama yoruma gidilmeden, tefsir usulü, dil kuralları ve İslâm hukukunun gayeleri doğrultusunda ortaya koymak.

·    Kozmoloji bilgileriyle, iman hakikatleri arasında bir bağ kurmak ve araştırmaların içeriklerine eğitim programlarının çeşitli merhalelerinde yer vermek.

·    Kur’ân ve Sünnet’te geçen bilimsel gerçeklikler konusunda araştırma yapacak ilim adamı ve araştırmacıların yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

·      Kur’ân ve Sünnet’te yer alan bilimsel mucizelerle ilgili programları, insanları İslâm’a davet konusunda bir vesile kılmak.

·    Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler konusunda dünyanın farklı noktalarında yapılan çalışmaların arasında bir iletişim kurup bu konudaki önemli merkezlerle yardımlaşmayı sağlamak.

  Komisyon, İslâm’ın ruhuna uygun olan şu yolları kullanmaktadır:

1. Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler konusundaki araştırmalar için ölçütler koymak.

2.  Kur’ân ayetleri ve Hz. Muhammed’in (a.s) hadislerinden bilimsel mucizelerle ilgili olanlar üzerinde çalışmak

3.  Kur’ân ve Sünnet’teki bilimsel mucizeleri araştırıp bunları din ve bilim açısından incelemek ve uygun olanları tespit etmek.

4. Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler konusunda birey ve grup araştırmalarını teşvik etmek.

5.   Bilimsel mucizeler konusunda araştırma yapanların çabalarını birleştirmek.

6.  İlim adamlarının evren hakkında, Kur’ân ve Sünnet’teki bilimsel meselelerle ilgili ulaştıkları neticeleri, yazıp yayınladıklarını araştırıp incelemek ve bunları ortaya çıkarmak.

7.    Gerek Müslüman, gerekse gayri Müslimlerden uzman olanların din ve kozmoloji sahasındaki çalışmalarını birleştirmek.

8.  İslâm ve kozmoloji konularında uzmanlaşmış komisyonlarla iletişim kurup bilgi alışverişi sağlamak.

9.   Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler konusunda kitap ve süreli yayın çalışmaları yapıp bu çalışmaları dünyanın dört bir yanındaki ilgililere ulaştırmak.

10.   Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler konusunda kongre, sempozyum ve araştırma toplantıları düzenlemek. Bu toplantılarda elde edilen neticeleri yayımlamak, konuyla ilgili uluslararası kongre ve sempozyumlara katılmak.

11.    İnsanların bilgi ve kültür düzeylerine uygun bir üslupla konuyla ilgili araştırmaları yayımlamak ve bu araştırmaları birçok dile tercüme etmek.

12.  Gerek birey, gerekse kurum olarak, dünyanın önde gelen akademisyen ve gazetecilerden, konuyla ilgili olan, faydalı çalışmaları istemek.

13.   Eğitim öğretim kurumları, özel ihtisas kurumlarıyla yardımlaşmak. Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizelerle ilgilenen araştırmacılarla toplantı ve görüşmeler düzenlemek.

14.  Eğitim öğretim kurumlarında, ilim ve kültüre önem veren İslâmî organizasyonlarda, genel ve özel eğitimden sorumlu kişilerle görüşerek komisyonun yapmış olduğu çalışmaların uygun eğitim aşamalarında ele alınmasını sağlamak. 

15.  Üniversiteleri, öğrencilerine fırsatlar yaratıp lisansüstü eğitimlere kayıt yaptırma konusunda cesaretlendirmeleri için teşvik etmek. Kur’ân ve Sünnet’te bilimsel mucizeler üzerine çalışma yapanlara eğitim bursuyla maddi katkıda bulunmak.