الله متعالى فرمود:"مالكم لا ترجون لله وقارا و قد خلقكم أطوارا" (نوح- 14،13)

يعنى: "چرا شما مردم الله را بعظمت ووقار ياد نميكنيد. وحال آنكه او شمارا بانواع خلقت واطوار گوناگون بيافريد" (نوح _13 14)

حقيقت علمى

هاروى Harvey  اولين كسى كه جنين ماكيان را با استفاده از ذره بين ساده در سال 1651م تحقيق كرد و همچنين جنين هاى ايل / deer  را تحقيق كرد و بعلت دشوارى ديدن مرحله هاى اول بره نتيجه گيرى كرد كه جنين ها جز دفع هاى زهدان نيست. ودر سال 1672 م جراف graaf  كيسه هاى كوچك را كشف كرد و هنوز آن كيسه هاى كوچك با نام graafian follicles  نام برده مى شود. و اتاقچه ها را در زهدان هاى خرگوش هاى باربر مطابق آن كشف كرد سپس نتيجه گيرى كرد كه جنين ها دفع هاى زهدان نيست بلكه از تخم دان ها است وتشكيل هاى ريزه اى كه (جراف) آنرا معاينه كرد جز ميان تهى ها در توده هاى سلول هاى جنين اولى blastocysts  نيست. و در سال 1675 م مالبغيى malbighi  جنين ها را در تخم مرغ ها را معاينه كرد.    الله متعالى فرمود:"مالكم لا ترجون لله وقارا و قد خلقكم أطوارا" (نوح- 14،13)

يعنى: "چرا شما مردم الله را بعظمت ووقار ياد نميكنيد. وحال آنكه او شمارا بانواع خلقت واطوار گوناگون بيافريد" (نوح _13 14)

حقيقت علمى

هاروى Harvey  اولين كسى كه جنين ماكيان را با استفاده از ذره بين ساده در سال 1651م تحقيق كرد و همچنين جنين هاى ايل / deer  را تحقيق كرد و بعلت دشوارى ديدن مرحله هاى اول بره نتيجه گيرى كرد كه جنين ها جز دفع هاى زهدان نيست. ودر سال 1672 م جراف graaf  كيسه هاى كوچك را كشف كرد و هنوز آن كيسه هاى كوچك با نام graafian follicles  نام برده مى شود. و اتاقچه ها را در زهدان هاى خرگوش هاى باربر مطابق آن كشف كرد سپس نتيجه گيرى كرد كه جنين ها دفع هاى زهدان نيست بلكه از تخم دان ها است وتشكيل هاى ريزه اى كه (جراف) آنرا معاينه كرد جز ميان تهى ها در توده هاى سلول هاى جنين اولى blastocysts  نيست. و در سال 1675 م مالبغيى malbighi  جنين ها را در تخم مرغ ها را معاينه كرد. وفكر كرد كه آن احتياج به عنصرهاى بار آورى نر ندارد. و عقيده داشت كه يك زندهء كوچك روبه رشد را در بر ميگيرد. و در اطوار گوناگون آفريده نمى شود هام ولونهك leevwenhok بااستفاده از ريزه بين بشرفته درسال 1677م جرم نطفه انسان را براى اولين بار در طول تاريخ كشف كرده اند. ولى نقش خود را در بچه دارى درنيافتند.
و فكركردند كه آن شامل يك انسان كوچولو است كه بدون اطوار خلقت در زهدان رشد ميشود.
و درسال1759م وولف حدس زد كه جنين از توده هاى اولى كه شكل زنده تمام نيست تشكيل مى شود. و در حدود 1775 مناقشه در بارهء حدس زنى خلقت تمام شروعى به پايان رسيد.
و حققيت آفريدن در اطوار گوناگون برقرارشد و تجربه هاى اسپالانزانى spallanzani روى سگان بر اهميت جرم هاى نطفه در أفريدن را تاكيد كرد. و پيش از وى يك انديشه برملا بود كه جرام هاى نطفه زندگان غريبه و هرزه است زيرا به نام جرم نطفه semen animals ناميده شده است. و در سال 1827م پس از حدود150 سال از كشف جرم نطفه ون بير vonbaer  ياختهء تخم را در كيسه تخمدان يك سگ ماده ها را تعيين كرد. و در سال 1839م آشليد schleiden وشوان schwann  از تشكيل انسان از واحدهائى بنايى اساس و زنده و نتيجه هاى آن يقين داشتند و اين واحدها باسلول ها ناميده شد و پس از اين دريانى حقيقت تشكيل انسان در اطوار گوناگون از سلول بار آورى شده ناشى از اتحاد جرم نطفه با ياختهء تخم آسان شد.

جهت معجزه گرى:

متن قرآن مجيد روشن داد كه انسان ناگاه آفريده نمى شود بنابه عقيده اى كه تا سدهء پيش از گذشته از روزگار ارسطو پيش ميلاد گسترده شد بلكه در اطوار ثابت براى هريك از آفريد گان با تعدد جنس ها و پى درپى نسل ها آفريده مى شود. تاريخ جنين شناسى شهادت ميدهد كه روشنفكران در نحوهء خلقت انسان درهم وبرهم شدند اين در حاليكه قرآن مجيد از سده هفتم ميلادى اعلام كردند كه انسان ناگاه بوجود نمى آيد بلكه در اطوار گوناگون بر آورده آفريده مى شود چون ساختن يك ساختمان طبق يك نقشه پيشى است و اتفاق اطوار گوناگون را تفسير نمى كند بلكه باحكمت وارادت الله و آگاهى شامل وى وآفرينش صنعتش گواه مى كند. اما واحد تهيه طرح ريزى و ثبات اطوار عليرغم از گوناگونى جنس ها و پىدرپى نسل ها يكتائى آفريدگار بزرگوار را تاكيد مى كند.